HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

Aktuálně otevřené pozice v naší společnosti:
Skladník, manažer logistiky
Administrativní pracovník
(EN version follows, UA версія нижче)

Skladník, manažer logistiky

Lokalita: Třebohostická 564/9, Praha 10

Typ pracovního poměru:
Plný úvazek, po roce možnost smlouvy na dobu neurčitou

Hledáme zodpovědného a organizačně schopného skladníka, který se přidá do našeho týmu. Úspěšný kandidát bude mít na starosti správu skladu, sledování dodacích termínů, přípravu fotodokumentace, přípravu podkladů pro vývozní prohlášení a přípravu dodacích a balících listů v našem systému. Dalšími úkoly budou komunikace s dopravními společnostmi, sledování cen přepravy, komunikace s dodavateli a zákazníky ohledně příjmu a expedice zboží a příjem a kontrola zboží na sklad.

Požadavky:

 • Dobré komunikační schopnosti a schopnost samostatné práce
 • Základní komunikační znalost češtiny podmínkou, další jazyky výhodou (EN, UA…)
 • Pečlivost a důraz na detail
 • Schopnost pracovat s počítačem a ovládat uživatelsky kancelářský a skladový software
 • Aktivní řidičský průkaz sk. B výhodou
 • Spolehlivost a poctivost
 • Zkušenost s prací ve skladu výhodou

Nabízíme:

 • Zaměstnání ve stabilní společnosti
 • Motivující mzdové ohodnocení
 • Možnosti dalšího vzdělávání a profesního růstu
 • Kurzy angličtiny v pracovní době
 • Další firemní benefity

Zašlete svůj životopis na email info@profluid.cz nebo zavolejte na telefon 228 224 276 a staňte se klíčovou součástí našeho dynamického týmu a podílejte se na úspěchu naší společnosti!

WE ARE HIRING
Currently open positions in our company:
Warehouse Worker, Logistics Manager
Administrative Worker

Location: Třebohostická 564/9, Prague 10

Type of Employment:
Full-time, with the possibility of a permanent contract after one year

We are looking for a responsible and organizationally skilled warehouse worker to join our team. The successful candidate will be responsible for warehouse management, monitoring delivery deadlines, preparing photo documentation, preparing documents for export declarations, and preparing shipping and packing lists in our system. Additional tasks will include communication with transportation companies, monitoring transportation costs, communicating with suppliers and customers regarding the receipt and dispatch of goods, and receiving and inspecting goods at the warehouse.

Requirements:

 • Good communication skills and the ability to work independently
 • Basic communication knowledge of Czech required, additional languages an advantage (EN, UA…)
 • Attention to detail
 • Ability to use computers and operate user-friendly office and warehouse software
 • Active driving license class B preferred
 • Reliability and honesty
 • Experience working in a warehouse preferred

We offer:

 • Employment in a stable company
 • Motivating salary
 • Opportunities for further education and professional growth
 • English courses during working hours
 • Additional company benefits


Send your resume to info@profluid.cz or call 228 224 276 and become a key part of our dynamic team and contribute to the success of our company!

Шукаємо працівників
Актуально відкриті посади в нашій компанії:
Складник, менеджер з логістики
Адміністративний працівник

Місцерозташування: Třebohostická 564/9, Прага 10

Тип трудового договору:
Повний став, по року можливість договору на необмежений термін

Шукаємо відповідального та організаційно здібного складника, що долучиться до нашого колективу. Успішний кандидат матиме на відповідальність управління складом, слідження термінів доставки, підготовку фотодокументації, підготовку документів для експортного звіявлення та підготовку доставних та пакувальних списків у нашій системі. Інші завдання включатимуть комунікацію з транспортними компаніями, слідження цін на перевезення, комунікацію з постачальниками та клієнтами щодо прийому та видалення товару та прийом та перевірка товару на склад.

Вимоги:

 • Добрі комунікаційні здібності та здібність до самостійної роботи
 • Базова комунікаційна знайомість чеською є умовою, інші мови є перевагою (EN, UA…)
 • Пільність та націс на деталі
 • Здібність працювати з комп’ютером та оволодівати користувацький офісний та складський софтвер
 • Активне водійське посвідчення категорії B є перевагою
 • Надійність та чесність
 • Досвід роботи на склад є перевагою

Пропонуємо:

 • Зайняття у стабільній компанії
 • Мотивуюче зарплатне оцінювання
 • Можливості дальшого навчання та професійного росту
 • Курси англійської в робочий час
 • Інші фірмові бенефіти

Нашліть своє життєпис на email info@profluid.cz або зателефонуйте на телефон 228 224 276 та станьте ключовою частиною нашого динамічного колективу та внесіть вклад у успіх нашої компанії!

 

CzechEnglishUkraine